บริการเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless LAN)

        บริการเครือข่ายแบบไร้สาย(Wireless LAN) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตสำหรับสืบค้นข้อมูลประกอบการเรียนการสอน ของนักศึกษาและบุคลากร ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของมหาวิทยาลัยฯ
        ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปิดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายตามชื่อ(SSID) ดังนี้
  1. CRRU_WIFI สำหรับให้บริการนักศึกษาบุคลากรและบุคคลทั่วไป
  2. CRRU_Staff สำหรับให้บริการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ใช้เทคโนโลยี 802.1x
  3. eduroam สำหรับให้บริการแก่บุคคลากรของมหาวิทยาลัยฯต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ eduroam ใช้เทคโนโลยี 802.1x
  4. @CRRU_WiFi for Teacher สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ กำลังพิจารณาปิดโดยย้ายไปใช้ตัวเดียวกับข้อ 2.
  5. @CRRU_WiFi สำหรับให้บริการนักศึกษาบุคลากรและบุคคลทั่วไป โดยใช้ตัวอุปกรณ์กระจายสัญญาณที่ได้ตกลงทำความร่วมมือกับบริษัทเอกชน