บริการเครือข่ายสาย(Wire) และเครือข่ายไร้สาย(Wireless) CRRU-WiFi หรือ @CRRU_WiFi

        บริการด้านเครือข่ายของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตสำหรับสืบค้นข้อมูลประกอบการเรียนการสอน ของนักศึกษาและบุคลากร ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของมหาวิทยาลัยฯ