โปรแกรมป้องกันและกำจัดภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Anti Virus Trend Micro Apex One)

         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้บริการโปรแกรมป้องกันและกำจัดภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยลิขสิทธิ์ของโปรแกรมจะสามารถใช้งานได้เฉพาะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น
         ทั้งนี้ โปรแกรมลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเป็นบริการสำหรับอาจารย์เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่มีบัญชีผู้ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน โดยถือเป็นสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ห้ามเผยแพร่ ดัดแปลง หรือแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่น/เชิงพาณิชย์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 053-776020 โทรสาร 053-776036